Om SSK

Om Saltstein Surfklubb SSK

cropped-ssklogo.jpgSSK ble startet av en liten samling surfere som benytter Saltstein som surfspot, hele året.
Flere av surferne har vært med helt siden starten på surfingen på Saltstein. 

Årsaken til at klubben ble dannet er ut fra en bekymring om at området skal forvaltes av myndighetene på en slik måte at surfing forbys. Ifm at ny forvaltningsplan for området skal ut på høring, er det en fordel å fremstå som en samlet interesseorganisasjon.

 

 

 

Initiativtakerne til klubben var:
Knut Olaf Hauge
Jonas Paulsen
Tommy Langseth
Vegard Ellingsen
Torbjørn Pettersen
Henrik Berg
Ivar Eidsten Trondsen

Link til klubben på Brønnøysund:
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911804662

Styre:
Styreleder: Jonas Paulsen
Kasserer : Knut Olaf Hauge

Styremedlemmer:
Joakim Bakken Kjenner
Tommy Gunleifsen Langseth
Ivar Eidsten Trondsen
Henrik Berg
Jon Mørk Alviniussen
Oliver Karlsen
Torbjørn Pettersen

Saltstein Surfklubb statutter

1. Formål

1.01 Klubbens formål er å hevde retten til å surfe bølgene på Saltstein (Nevlungstranda).

1.02 All aktivitet være fundamentert i en genuin omsorg for området og bevaring av både natur og opplevelser ut fra med et bærekraftig syn.

1.03 Klubben er primært for bølgesurfere og skal ved enhver anledning snakke bølgesurfingens interesser.

1.04 Ved sammenfallende interesser er det åpent å ivareta andre gruppers interesser, som windsurf og kite.

1.05 Det bør søkes å samarbeide med vernemyndighetene om forvaltning av området, så lenge dette ikke går på bekostning av 1.01.

1.06 SSK skal arbeide for et åpent og inkluderende surfemiljø.

1.07 SSK skal arbeide for å rekruttere ungdom inn i surfmiljøet.

 

2. Organisasjon

2.01 Klubben skal være selveiende og med utelukkende personlige medlemmer. 

 

3. Medlemmer

3.01 Alle som aksepterer klubbens bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Det er ikke noe tak for medlemsantall.

 3.02 Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Betalende medlem har rett til å delta på årsmøte.

3.03 Brudd på regelverk gir styret rett til å ekskludere et medlem.

 

 

4 Medlemskontingent og avgift

4.01 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

4.02 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

 

5 Stemmerett og valgbarhet

5.01 For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

5.02 Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben.

5. 03 Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

5.04 Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

6.01 For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

7 Kjønnsfordeling

7.01 Klubben har i utgangspunktet ingen krav til kjønnsfordeling.

 

8 Inhabilitet

8.01 Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse når vedkommende selv er part i saken

 8.02 Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av styret.

 

9 Straffesaker

9.01 Straffesaker og tiltak overfor medlemmer skal besluttes av styret.

 

10 Årsmøte

10.01 Klubbens øverste organ er årsmøtet og holdes hvert år før 1. juli.

 10.02 Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller, eventuelt på klubbens internettside/ elektroniske medier.

10.03 Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag legges frem for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

10.04 Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

10.06 På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

11 Ledelse av årsmøtet

11.01 Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

 

12 Årsmøtets oppgaver

12.01 Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsmelding.

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta klubbens budsjett

9. Foreta følgende valg:

a)Leder og nestleder

b)2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c)Kasserer

d)Revisor

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. For å ivareta en god overlapping kan kun maksimalt halvparten av styret skiftes ut samtidig.

12.02 Styrets oppgave er å ivareta SSKs interesser og håndheve klubbens statutter.

 

12.03 Minimum 50% av styret skal ha fast bosted innen en radius av ca 80 km i luftstrekning, målt med origo på Saltstein. Reglen kan ikke dispenseres eller endres av styret, men det åpnes for midlertidig flytting ifm jobb/ skole, i inntil 8mnd.

 12.04 Styremøter skal holdes lokalt.

 

13 Stemmegivning på årsmøtet

13.01 Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Leder har vanlig dobbestemme.

 

14 Lovendring

14.01 Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringene må godkjennes av styret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 

14.02 Paragraf 1.01, 1.02, 12.03 og 12.04 kan ikke endres.

 

15 Oppløsning

15.01 Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

15.02 Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben.

  

Larvik 02.04.2013

SSK